Opće informacije

Stručni suradnik – knjižničar: Katarina Škrabo

Telefon:

E-mail: katarina.skrabo@skole.hr

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak 9.00 – 15.00

 

Posudba knjiga:

Knjižničnom građom mogu se koristiti učenici, nastavnici, stručni suradnici i ostali zaposlenici Škole.

Knjižnica pruža usluge svim korisnicima pod jednakim uvjetima u redovnom radnom vremenu knjižnice.

Knjižnična zbirka sastoji se od knjiga, časopisa, zbirki AV kazeta edukativnog sadržaja, sitnog tiska, referentne zbirke.

 

Sva knjižnična građa može se koristiti u prostorima knjižnice.

 

Izvan prostora knjižnice, korisnici mogu posuditi najviše:

  • 3 knjige na rok od 21 dan. Posudbeni rok može se, iznimno, produljiti na dodatnih 15 dana,
  • 1 broj časopisa na rok od tjedan dana,
  • 1 primjerak AV građe na rok od 3 radna dana.

 

Na kraju nastavne godine učenici su dužni svu posuđenu građu vratiti u knjižnicu, najkasnije do 1. srpnja, osim posuđene građe koja se koristi za polaganje državne mature ili popravnog ispita, a koju su dužni vratiti zadnjim danom polaganja.

Korisnici ne smiju trgati, šarati ili izrezivati dijelove građe, prljati ih ili na druge načine oštećivati i uništavati.

Korisnik koji izgubi, ošteti ili uništi knjižničnu građu, odgovoran je za štetu.

Korisnik koji izgubi, ošteti ili uništi knjižničnu građu, dužan je nabaviti istovrsni primjerak izgubljene, oštećene ili uništene građe i vratiti ga u knjižnicu.